Školní poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště – poskytování poradenských služeb ve škole

Právní východiska

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole, MŠMT ČR – č. j. 27317/2004-24,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Účel poradenské služby ve škole

Poradenská služba je poskytována žákům a jejich zákonným zástupcům. Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání,
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání,
 • prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
 • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole,
 • zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku

 

Zaměření a cíle poradenské služby ve škole

 • prevence školní neúspěšnosti
 • prevence sociálně patologických jevů
 • kariérové poradenství
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • žáci nadaní
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • spolupráce s poradenskými zařízeními
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 

 

Personální zajištění poradenských služeb

poradenská služba                                                        zodpovědný pracovník

prevence školní neúspěšnosti                                                    VP, TU, učitelé

prevence soc. patolog. jevů                                                        ŠMP, TU

kariérové poradenství                                                                  VP, TU

žáci se speciálně vzdělávacími potřebami                                     VP, TU

žáci nadaní                                                                 &nbsp             VP, TU

další vzdělávání pedagogických pracovníků                                 ředitel školy

spolupráce s poradenskými zařízeními                                     VP, ředitel školy

spolupráce se zákonnými zástupci                                          ředitel, VP, TU

Legenda:

VP – výchovný poradce, TU – třídní učitel, ŠMP – školní metodik prevence

Schéma poskytování poradenské služby ve škole:

 

Pracovník, prostory a časová dostupnost poradenských služeb

 • výchovný poradce:

Mgr. Iva Šrámková
pro nematuritní obory a spolupracovník se školským poradenským centrem

místnost č. 23

konzultační hodiny
středa 13.45 – 14.30 hodin, dále podle domluvy

Mgr. Lucie Kmentová
pro maturitní obory

místnost č. 2

konzultační hodiny
pondělí 7.30 – 8.00
středa 12.35 – 13.20

 • školní metodik prevence:

Mgr. Stanislava Kubíčková

místnost číslo 3

Konzultační hodiny:
pondělí 13:10 – 15:00
úterý 7:30 – 8:00 nebo dle individuální domluvy

Email: stanislava.kubickova@gssmikulov.cz

Náplň práce školního metodika prevence:

 • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení.
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity dalších sociálně patologických jevů.
 • Monitorování sociálně patologických jevů a jejich rizika a práce s třídními kolektivy a ohroženými žáky
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry a dalšími odborníky.
 • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek či jiných aktivit pro třídní kolektivy.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Poskytování informačních a metodických materiálů.
 • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.

 

Za sociálně patologické jevy se považují rizikové formy chování v oblastech:

 • Násilí a všechny projevy šikanování
 • Záškoláctví
 • Kriminalita, delikvence, vandalismus a jiných forem násilného chování
 • Ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 • Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • Užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek
 • Netolismus (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling)
 • Komerčního sexuálního zneužívání a týrání dětí
 • Sekt a sociálně patologických náboženských hnutí

 

Všeobecná pomoc:
Okresní metodik prevence – Mgr. Helena Adamusová, 519 373 996

Pedagogicko-psychologická poradna Mikulov – 519 511 386

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav – 519 322 139

Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno 549 241 010

Linka bezpečí pro děti 800 155 155

Drogová závislost: http://www.drogy-info.cz

Poruchy příjmu potravy: linka Anabell 848 200 210

Šikana: www.sikana.org

Národní centrum bezpečnějšího internetu: www.nebi.cz
Škola je zapojena do projektu NENECH TO BÝT, kdy do online schránky důvěry může každý anonymně nahlásit šikanu. Vše na webových stránkách NNTB