Vzdělávací nabídka školy

Maturitní obory

Gymnázium

Vzdělávací obor 79-41-K/81 – Gymnázium (střední vzdělání s maturitní zkouškou, osmileté) a 79-41-K/41 – Gymnázium (střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté). Absolvent těchto vzdělávacích programů je připraven pro studium na vysokých školách všech směrů. Díky vzdělanostnímu základu může také nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní síla a na vyšších odborných školách.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Hotelnictví

(od šk. roku 2020/2021 se 1. ročník neotevírá)

Vzdělávací obor Hotelnictví – 65-42-M/01 (čtyřletý vzdělávací obor ukončený maturitní zkouškou) je zaměřen na provoz hotelů, restauračních zařízení, provozoven veřejného stravování a cestovní ruch. Důraz je kladen na výuku jazyků, managementu, marketingu, moderní informační technologie a samozřejmě na vysokou úroveň odborných předmětů.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

 

Nematuritní obory

Cukrář

Vzdělávací obor Cukrář – 29-54-H/01 (střední vzdělání s výučním listem). Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru cukrář. Učivo odborných předmětů se sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Kuchař – číšník

Vzdělávací obor Kuchař – číšník – 65-51-H/01 (střední vzdělání s výučním listem). Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru Kuchař – číšník. Učivo odborných předmětů se sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Strojní mechanik

Vzdělávací obor Strojní mechanik – 23-51-H/01 (střední vzdělání s výučním listem). Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru Strojní mechanik. Učivo odborných předmětů se sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu. Důraz je kladen na odborný výcvik.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Pečovatelské služby

Vzdělávací obor Pečovatelské služby 75-41-E/01 (střední vzdělání s výučním listem).
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména:  při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klienta nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti.

Dále se uplatní:

 • v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.)
 • v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů
 • při šití a opravách prádla a bytových doplňků
 • při praní a žehlení prádla.
 • má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti

Očekávané kompetence absolventa:

 •  poskytuje přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům,
 •  pomáhá při zajišťování chodu domácnosti
 •  pomáhat při zajišťování sociálních služeb
 •  provádí úklid v sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách
 •  umí připravovat jednoduché pokrmy a nápoje, dodržovat hygienické požadavky při jejich přípravě
 •  ovládá šití a opravy prádla a bytových doplňků
 •  ovládá praní a žehlení prádla a oděvů
 •  dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 •  usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 •  jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 •  ovládá práci s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace
 •  umí posoudit reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadnout důsledky svého jednání a chování v různých situacích
 •  umí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 •  má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
 •  umí pracovat s PC a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Zednické práce

Vzdělávací obor Zednické práce – 36-67-E/01 (střední vzdělání s výučním listem). Absolvent se uplatní v povolání zedník při těchto činnostech:

 • je schopen provádět zednické práce na pozemních stavbách
 • zdění zdiva, betonování, montáži prefabrikátů
 • povrchové úpravě zdiva omítkami
 • jednoduchých izolacích

Očekávané kompetence absolventa:

 • zná možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
 • spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi
 • chápe význam životního prostředí pro člověka
 • má reálnou představu o pracovních, platových podmínkách v oboru
 • zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
 • správně používá a převádí běžné jednotky
 • rozpozná základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v rovině i prostoru
 • pracuje s osobním počítačem a prostředky informačních technologií
 • komunikuje elektronickou poštou
 • používá technickou dokumentaci pozemních staveb, čte jednoduché výkresy a náčrty
 • provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu
 • připravuje a organizuje pracoviště
 • dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje, předpisy požární ochrany

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Praktická škola dvouletá

Vzdělávací obor Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02 (střední vzdělání).
Délka vzdělávacího programu a forma studia: 2 roky, denní studium

Určeno pro: dívky, chlapce

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

 •   povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 •  povinnou školní docházku v základní škole speciální
 •  povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
 •  základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Zdravotní požadavky: V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení. Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání: Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Uplatnění absolventa: Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Strojírenské práce

Vzdělávací obor Strojírenské práce – 23-51-E/01 (střední vzdělání s výučním listem).
Absolvent se je schopen obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích. Dokáže přečíst jednoduché technické výkresy, hospodárně využívá materiál, ovládá práci s ručním nářadím a má zažité základy bezpečnosti práce a ochrany zdraví Uplatní se na pozici zaměstnance – strojírenský dělník ve státním nebo soukromém sektoru.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Stravovací a ubytovací služby

Vzdělávací obor Stravovací a ubytovací služby – 65-51-E/01 (střední vzdělání s výučním listem).

Absolvent se uplatní v zařízení poskytující stravovací služby a vykonává jednoduché práce:

 • při výrobě a podávání jídel;
 • při přípravě a ošetřování základních druhů surovin a potravin určených k výrobě a expedici – teplých a studených jídel a nápojů;
 • při vlastní výrobě teplých a studených jídel a nápojů;
 • při výdeji pokrmů, jednoduché obsluze – při základní úklidové práce.
 • uplatní se při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování na pozici zaměstnance.

Očekávané kompetence absolventa:

 • dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany
 • zná základní druhy surovin a potravin pro přípravu jídel a nápojů
 • nakládá s energií, materiálem, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky s ohledem na životní prostředí
 • správně uskladňuje, ošetřuje a případně konzervuje potraviny
 • provádí předběžnou úpravu surovin a potravin rostlinného a živočišného původu
 • bezpečně manipuluje se stroji a ostatním kuchyňským zařízením
 • zná technologické postupy při přípravě jídel a nápojů podle platných předpisů a při uplatňování zásad správné výživy
 • připravuje základní polévky, omáčky, přílohy a bezmasé pokrmy
 • umí základní tepelné úpravy mas
 • připravuje základní výrobky studené kuchyně, jednoduché moučníky a dietní pokrmy
 • ovládá technickou i estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů
 • ovládá základy jednoduché obsluhy
 • umí udržovat a čistit inventář
 • provádí úklidové práce na pracovišti a v provozu
 • ovládá práci s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace
 • pracuje v týmu, spolupracuje při řešení problémů a podílí se na realizaci společných a pracovních činností
 • přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly
 • dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí
 • má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
 • zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.