Vzdělávací nabídka školy

Maturitní obory

Gymnázium

Vzdělávací obor 79-41-K/81 – Gymnázium (střední vzdělání s maturitní zkouškou, osmileté) a 79-41-K/41 – Gymnázium (střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté). Absolvent těchto vzdělávacích programů je připraven pro studium na vysokých školách všech směrů. Díky vzdělanostnímu základu může také nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní síla a na vyšších odborných školách. Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Hotelnictví

(od šk. roku 2020/2021 se 1. ročník neotevírá)

Vzdělávací obor Hotelnictví – 65-42-M/01 (čtyřletý vzdělávací obor ukončený maturitní zkouškou) je zaměřen na provoz hotelů, restauračních zařízení, provozoven veřejného stravování a cestovní ruch. Důraz je kladen na výuku jazyků, managementu, marketingu, moderní informační technologie a samozřejmě na vysokou úroveň odborných předmětů.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde..

Nematuritní obory

Cukrář

Vzdělávací obor Cukrář – 29-54-H/01 (střední vzdělání s výučním listem). Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru cukrář. Učivo odborných předmětů se sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Kuchař – číšník

Vzdělávací obor Kuchař – číšník – 65-51-H/01 (střední vzdělání s výučním listem). Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru Kuchař – číšník. Učivo odborných předmětů se sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Strojní mechanik

Vzdělávací obor Strojní mechanik – 23-51-H/01 (střední vzdělání s výučním listem). Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru Strojní mechanik. Učivo odborných předmětů se sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu. Důraz je kladen na odborný výcvik.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Pečovatelské služby

Vzdělávací obor Pečovatelské služby 75-41-E/01 (střední vzdělání s výučním listem).
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména: – při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, – při zajišťování chodu domácnosti klienta nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní: – v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), – v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, – při šití a opravách prádla a bytových doplňků, – při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti. Očekávané kompetence absolventa: – poskytuje přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům, – pomáhá při zajišťování chodu domácnosti, – pomáhat při zajišťování sociálních služeb, – provádí úklid v sociálních, ubytovacích aj. zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, – umí připravovat jednoduché pokrmy a nápoje, dodržovat hygienické požadavky při jejich přípravě, – ovládá šití a opravy prádla a bytových doplňků, – ovládá praní a žehlení prádla a oděvů, – dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, – usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, – jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, – ovládá práci s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace, – umí posoudit reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadnout důsledky svého jednání a chování v různých situacích, – umí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, – má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, – umí pracovat s PC a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Zednické práce

Absolvent se uplatní v povolání zedník při těchto činnostech: – je schopen provádět zednické práce na pozemních stavbách, – zdění zdiva, betonování, montáži prefabrikátů, – povrchové úpravě zdiva omítkami, – jednoduchých izolacích. Očekávané kompetence absolventa: – zná možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání, – spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi, – chápe význam životního prostředí pro člověka, – má reálnou představu o pracovních, platových podmínkách v oboru, – zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, – správně používá a převádí běžné jednotky, – rozpozná základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v rovině i prostoru, – pracuje s osobním počítačem a prostředky informačních technologií, – komunikuje elektronickou poštou, – používá technickou dokumentaci pozemních staveb, čte jednoduché výkresy a náčrty, – provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu, – připravuje a organizuje pracoviště, – dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje, předpisy požární ochrany.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Praktická škola dvouletá

Vzdělávací obor Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02 (střední vzdělání).
Délka vzdělávacího programu a forma studia: 2 roky, denní studium Určeno pro: dívky, chlapce Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili: – povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; – povinnou školní docházku v základní škole speciální; – povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání; – základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Zdravotní požadavky: V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení. Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání: Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Uplatnění absolventa: Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.
Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Strojírenské práce

Vzdělávací obor Strojírenské práce – 23-51-E/01 (střední vzdělání s výučním listem).
Absolvent se je schopen obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích. Dokáže přečíst jednoduché technické výkresy, hospodárně využívá materiál, ovládá práci s ručním nářadím a má zažité základy bezpečnosti práce a ochrany zdraví Uplatní se na pozici zaměstnance – strojírenský dělník ve státním nebo soukromém sektoru.

Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.

Stravovací a ubytovací služby

Vzdělávací obor Stravovací a ubytovací služby – 65-51-E/01 (střední vzdělání s výučním listem).
Absolvent se uplatní v zařízení poskytující stravovací služby a vykonává jednoduché práce: – při výrobě a podávání jídel; – při přípravě a ošetřování základních druhů surovin a potravin určených k výrobě a expedici – teplých a studených jídel a nápojů; – při vlastní výrobě teplých a studených jídel a nápojů; – při výdeji pokrmů, jednoduché obsluze – při základní úklidové práce. Uplatní se při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování na pozici zaměstnance. Očekávané kompetence absolventa: – dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany, – zná základní druhy surovin a potravin pro přípravu jídel a nápojů, – nakládá s energií, materiálem, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky s ohledem na životní prostředí, – správně uskladňuje, ošetřuje a případně konzervuje potraviny, – provádí předběžnou úpravu surovin a potravin rostlinného a živočišného původu, – bezpečně manipuluje se stroji a ostatním kuchyňským zařízením, – zná technologické postupy při přípravě jídel a nápojů podle platných předpisů a při uplatňování zásad správné výživy, – připravuje základní polévky, omáčky, přílohy a bezmasé pokrmy, – umí základní tepelné úpravy mas, – připravuje základní výrobky studené kuchyně, jednoduché moučníky a dietní pokrmy, – ovládá technickou i estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů, – ovládá základy jednoduché obsluhy, – umí udržovat a čistit inventář, – provádí úklidové práce na pracovišti a v provozu, – ovládá práci s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace, – pracuje v týmu, spolupracuje při řešení problémů a podílí se na realizaci společných a pracovních činností, – přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, – dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí, – má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, – zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků.
Všechny aktuální ŠVP naleznete zde.