Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení GSS Mikulov pro školní rok 2024/2025 – všeobecné informace 2. kolo (vyhlášeno pouze pro nematuritní obory)

Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 24.05.2024

K přihlášce nutno doložit
• hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání potvrzené školou – ANO
(učební obory 8. (předposlední) ročník + 1. pololetí 9. ročníku (poslední) povinné školní docházky)
Pozn.: Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, musí mít hodnocení o prospěchu a chování potvrzené ZŠ, nebo předloží úředně ověřené kopie těchto ročníkových vysvědčení.
Ze zákona nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020; pokud uchazeč předloží takové vysvědčení, bude toto hodnocení nahrazeno hodnocením za 1. pololetí ve školním roce 2020/2021.
• doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutno doručit škole současně s přihláškou. Nelze akceptovat lékařskou zprávu!

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Seznámení s podklady rozhodnutí ve dnech 18. – 20.06.2024 (sekretariát školy od 10 – 12 hod).

Zveřejnění výsledků (pod přiděleným registračním číslem) v pátek 21.06.2024 na https://www.dipsy.cz/ nebo www.gssmikulov.cz.

****
Přijatí uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží nejpozději do 31.8.2024 doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení musí být vystaveno pro GSS Mikulov.

****
GSS Mikulov pro školní rok 2024/2025 přijímá ve 2. kole následující počty žáků:

NEMATURITNÍ OBORY (učební, střední vzdělávání):
65-51-H/01 Kuchař-číšník 27 žáků
29-54-H/01 Cukrář – 12 žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik – 20 žáků
23-51-E/01 Strojírenské práce – 10 žáků
36-67-E/01 Zednické práce – 10 žáků
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – 9 žáků
75-41-E/01 Pečovatelské služby – 11 žáků
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – 11 žáků

• lékařské potvrzení – ANO

Kritéria přijímacího řízení pro 65-51-H/01 Kuchař-číšník najdete zde(5)
Kritéria přijímacího řízení pro 23-51-H/01 Strojní mechanik+29-54-H/01 Cukrář najdete zde(6)
Kritéria přijímacího řízení pro 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby+75-41-E/01 Pečovatelské služby+23-51-E/01 Strojírenské práce+36-67-E/01 Zednické práce najdete zde(7)
Kritéria přijímacího řízení pro 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá najdete zde(8)

Podmínky zdravotní způsobilosti – přehled zde(9)

V Mikulově dne 15. května 2024

Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
ředitel školy

Tiskopisy: