Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení GSS Mikulov pro školní rok 2024/2025 – všeobecné informace

Termín odevzdání přihlášek ke studiu:     do 20. 2. 2024

 K přihlášce nutno doložit

  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání potvrzené školou – ANO

(osmileté gymnázium 4. ročník + 1. pololetí 5. ročníku ZŠ; čtyřleté gymnázium 8. ročník + 1. pololetí 9. ročníku ZŠ; učební obory 8. (předposlední) ročník + 1. pololetí 9. ročníku (poslední) povinné školní docházky)

Pozn.: Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, musí mít hodnocení o prospěchu a chování potvrzené ZŠ, nebo předloží úředně ověřené kopie těchto ročníkových vysvědčení.

Ze zákona nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020; pokud uchazeč předloží takové vysvědčení, bude toto hodnocení nahrazeno hodnocením za 1. pololetí ve školním roce 2020/2021.

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutno doručit škole současně s přihláškou, tedy nejpozději do 20. února 2024. Nelze akceptovat lékařskou zprávu!

Školní přijímací zkouška (maturitní i nematuritní obory) se nekoná.

Seznámení s podklady rozhodnutí ve dnech 10. nebo 13. nebo 14. 5. 2024 (sekretariát školy od 10 – 12 hodin).

Zveřejnění výsledků (pod přiděleným registračním číslem) ve středu 15. května 2024 na https://www.dipsy.cz/ nebo www.gssmikulov.cz.

Bližší info: https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

Odpovědi na časté dotazy najdete zde.

Přijatí uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží nejpozději do 31.8.2024 doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení musí být vystaveno pro GSS Mikulov.

GSS Mikulov pro školní rok 2024/2025 přijímá následující počty žáků:

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče dle § 20 odst. 4 školského zákona najdete zde.

MATURITNÍ OBORY:
79‑41‑K/81 Gymnázium ‑ 30 žáků (osmileté)

79‑41‑K/41 Gymnázium ‑ 30 žáků (čtyřleté)

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z matematiky a českého jazyka.

  • lékařské potvrzení – NE

Termíny konání JPZ:
12. a 15. 4. 2024 ‑ čtyřleté studium
16. a 17. 4. 2024 ‑ osmileté studium
29. a 30. 4. 2024 ‑ náhradní termíny pro všechny typy studia

Kritéria přijímacího řízení pro 79‑41‑K/81 Gymnázium najdete zde.
Kritéria přijímacího řízení pro 79‑41‑K/41 Gymnázium najdete zde.

NEMATURITNÍ OBORY (učební, střední vzdělávání):
65-51-H/01 Kuchař-číšník ‑ 30 žáků

29-54-H/01 Cukrář ‑ 25 žáků

23-51-H/01 Strojní mechanik – 25 žáků

23-51-E/01 Strojírenské práce – 14 žáků

36-67-E/01 Zednické práce – 14 žáků

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – 14 žáků

75-41-E/01 Pečovatelské služby – 14 žáků

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá – 12 žáků

  • lékařské potvrzení – ANO

Kritéria přijímacího řízení pro 65-51-H/01 Kuchař-číšník najdete zde.

Kritéria přijímacího řízení pro 23-51-H/01 Strojní mechanik+29-54-H/01 Cukrář najdete zde.

Kritéria přijímacího řízení pro 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby+75-41-E/01 Pečovatelské služby+23-51-E/01 Strojírenské práce+36-67-E/01 Zednické práce najdete zde.

Kritéria přijímacího řízení pro 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá najdete zde.

Podmínky zdravotní způsobilosti – přehled zde.

V Mikulově dne 29. ledna 2024, Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D., ředitel školy

Tiskopisy: